ค้นหา

 การศึกษาการเจริญเติบโตของผักกาดหอมในระบบการปลูกพืชไร้ดิน โดยใช้น้ำทิ้ง จากโรงงานผลิตน้ำตาล
รหัส : 04022552
โครงการ : การศึกษาการเจริญเติบโตของผักกาดหอมในระบบการปลูกพืชไร้ดิน โดยใช้น้ำทิ้ง จากโรงงานผลิตน้ำตาล
Project : Growth and Development of Lettuce in Hydroponic Culture by Using Waste Water from Sugarcane Industry.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 674,560 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาค่าวิเคราะห์น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล ศึกษาการเจริญเติบโตของผักกาดหอมภายใต้ระบบการปลูกพืชไร้ดินในน้ำทิ้งซึ่งมีความเข้มข้นในระดับต่าง ๆ
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

อรพิน เกิดชูชื่น

ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th