ค้นหา

 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุของผู้ดูแล ภาระในการดูแลแรงสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวของผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
รหัส : RIR00945
โครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างอายุของผู้ดูแล ภาระในการดูแลแรงสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวของผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
Project : The relationships between age, caregiving burden, social support, and adaptation of caregivers of older persons with chronic obstructive pulmonary disease.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2558
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ดลฤทัย บุญชู

วิไลพรรณ สมบุญตนนท์

วิไลวรรณ ทองเจริญ

ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th