ค้นหา

 การปรับปรุงดินกระจายตัวด้วยเถ้าจากเตาเผาขยะของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ก่อสร้างเขื่อนดิน
รหัส : 04022085
โครงการ : การปรับปรุงดินกระจายตัวด้วยเถ้าจากเตาเผาขยะของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ก่อสร้างเขื่อนดิน
Project : Improvement of Dispersive Soil for Eath Dams Construction with Bangkok Domestic Solid Waste Ashes from Incinerator
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 133,510 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิจัยและพัฒนา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมชลประทาน
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาวิจัยถึงวิธีการปรับปรุงคุณภาพดินกระจายตัวด้วยเถ้าจากเตาเผาขยะ โดยสุ่มตัวอย่างดินบริเวณบ่อยืมดินของ ม.เกษตรศาสตร์ จ.ลพบุรี ศึกษาคุณลักษณะของดินกระจายตัวที่ระดับต่างๆ ทั้งก่อนและหลังผสมกับเถ้าจากเตาเผาขยะที่อัตราส่วนผสมต่างๆ เพื่อลดระดับการกระจายตัวดิน
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาระดับการกระจายตัวของดินก่อนและหลังผสมด้วยเถ้าจากเตาเผาขยะ
  2. หาอัตราส่วนที่เหมาะสมของดินผสมกับเถ้าจากเตาเผาขยะ
  3. เปรียบเทียบปริมาณการใช้วัสดุปรับปรุงดิน โดยวิธีผสมด้วยปูนขาวกับวิธีผสมด้วยเถ้าจากการเผาขยะ
นักวิจัย :

ดรรชณี เฉยเพ็ชร

บุษราภรณ์ ชูทับทิม

สมบูรณ์ มั่นความดี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th