ค้นหา

 การผลิตอาหารผสมสำเร็จ (Total Mixed Ration, TMR) ที่มีซังข้าวโพดเป็นแหล่งอาหารหยาบ เพื่อเป็นอาหารสำหรับโคนม
รหัส : 04022014
โครงการ : การผลิตอาหารผสมสำเร็จ (Total Mixed Ration, TMR) ที่มีซังข้าวโพดเป็นแหล่งอาหารหยาบ เพื่อเป็นอาหารสำหรับโคนม
Project : The Use of Corn Cobs as Roughage Source in Total Mixed Ration (TMR) for Dairy Cattle.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 50,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : ทำการศึกษาการใช้ซังข้าวโพด ในโครีดนม ที่ให้นมเฉลี่ย 15 กก./วัน
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเพิ่มการนำมาใช้และเพิ่มมูลค่าของเศษเหลือทางการเกษตร (ซังข้าวโพด) เป็นอาหารสำหรับโคนม
  2. เพื่อศึกษาแนวทางการผลิตอาหารผสมสำเร็จ ที่มีซังข้าวโพดเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับโคนม
  3. เพื่อลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์โดยใช้เศษเหลือทางการเกษตร ในระบบการผลิตโคนม
  4. เพื่อศึกษาต้นแบบการผลิตอาหารผสมสำเร็จ ที่มีซังข้าวโพดเป็นอาหารหยาบ
นักวิจัย :

ฉลอง วชิราภากร

นิโรจน์ ศรสูงเนิน

เมธา วรรณพัฒน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th