ค้นหา

 การศึกษาการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของหอยนางรม (Crassostrea Belcheri) ที่เลี้ยงในระดับความลึกของน้ำต่างกันบริเวณคลองสิเกา จังหวัดตรัง
รหัส : 04021864
โครงการ : การศึกษาการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของหอยนางรม (Crassostrea Belcheri) ที่เลี้ยงในระดับความลึกของน้ำต่างกันบริเวณคลองสิเกา จังหวัดตรัง
Project : Study on Growth and Survival Rate of Oyster (Crassostrea Belcheri) in Difference Water Level at Klong Sikao, Trang Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 94,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาเขตตรัง
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของหอยนางรมที่เลี้ยงในระดับความลึกของน้ำต่างกัน
  2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของน้ำบางประการในบริเวณที่เลี้ยงหอยนางรม
นักวิจัย :

วัฒนา วัฒนกุล

สุรเสน ศรีริกานนท์




สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th