ค้นหา

 ผลของช่วงแสงต่อการกินอาหาร การเจริญเติบโต และอัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อ [Haliotis asinina Linnaeus,1758] ในระบบการเลี้ยงแบบน้ำไหลผ่าน
รหัส : 04021808
โครงการ : ผลของช่วงแสงต่อการกินอาหาร การเจริญเติบโต และอัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อ [Haliotis asinina Linnaeus,1758] ในระบบการเลี้ยงแบบน้ำไหลผ่าน
Project : Effects of Photoperiods on Food Consumption, Growth and Survival Rate of Abalone (Haliotis asinina Linnaeus,1758) in Flow Through Culture Systems.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 185,900 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาเขตปัตตานี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาถึงปริมาณการกินอาหาร การเจริญเติบโต และอัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina จากขนาดเริ่มต้นประมาณ 3-4 เซนติเมตร จนถึงขนาดตลาดโดยใช้ระยะเวลาเลี้ยง 7 เดือน ในถังไฟเบอร์กลาสระบบน้ำไหลผ่านที่ควบคุมช่วงแสง วันละ 3, 6, 9 และ 12 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาปริมาณการกินอาหารของหอยเป๋าฮื้อที่เลี้ยงด้วยการควบคุมช่วงแสงที่ต่างกัน
  2. ศึกษาผลของช่วงแสงที่แตกต่างกันที่มีต่อการเจริญเติบโต (น้ำหนักและความยาวเปลือก) ของหอยเป๋าฮื้อ
  3. เพื่อศึกษาผลของช่วงแสงที่ต่างกันที่มีต่ออัตราการรอดตายของหอยเป๋าฮื้อ
นักวิจัย :

ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี

มนูญ คงชุม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th