ค้นหา

 CryoProtect: A Web Server for Classifying Antifreeze Proteins from Nonantifreeze Proteins.
รหัส : RIR00417
โครงการ : CryoProtect: A Web Server for Classifying Antifreeze Proteins from Nonantifreeze Proteins.
Project : CryoProtect: A Web Server for Classifying Antifreeze Proteins from Nonantifreeze Proteins.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : Faculty of Medical Technology Mahidol University
หน่วยงานระดับกระทรวง : Ministry of Education
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

นลินี สัจจะดวงรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th