ค้นหา

 การสกัดเพคตินจากส้มมะงั่ว และแนวทางการใช้ประโยชน์ในระบบอาหารเชิงพาณินย์
รหัส : 04021547
โครงการ : การสกัดเพคตินจากส้มมะงั่ว และแนวทางการใช้ประโยชน์ในระบบอาหารเชิงพาณินย์
Project : Pectin Extraction from Citrus Medica Linn. and Trend of Use in Commercial Food System.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 190,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคโนโลยี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษา, คัดเลือกปัจจัยที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการสกัดเพคตินจากส้มมะงั่ว จากนั้นทำการหาสภาวะที่เหมาะสมของปัจจัยที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเพื่อให้สามารถสกัดเพคตินได้ในปริมาณสูงสุดรวมทั้งการกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ของเพคตินตามคุณสมบัติของมัน
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อคัดเลือกปัจจัยที่สำคัญที่มีผลเชิงสถิติต่อการสกัดเพคตินจากส้มมะงั่ว
  2. เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสม (Optimum Condition) ของปัจจัยที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ในการสกัดเพคตินจากส้มมะงั่ว
  3. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางเคมี และกายภาพของเพคตินที่สกัดได้จากสภาวะที่เหมาะสม
  4. เพื่อกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมอาหารของเพคติน ที่สกัดได้ตามคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ
นักวิจัย :

รัชฎา ตั้งวงศ์ไชย

เกษม นันทชัย

ธนกร โรจนกร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th