ค้นหา

 Structural and electronic properties of doped III-V binary compounds under extreme conditions
รหัส : RIR00092
โครงการ : Structural and electronic properties of doped III-V binary compounds under extreme conditions
Project : Structural and electronic properties of doped III-V binary compounds under extreme conditions
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : Thailand Research Fund
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. To understand the structural phase transitions of undoped and doped III-V binary compounds.
  2. To understand the electronic properties, including crystal structures, electronic density of states, band structures and photo-absorption coefficients, of d
นักวิจัย :

ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล

ธิติ บวรรัตนารักษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th