ค้นหา

 การสืบค้นและวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการเกิดและการคลี่คลายความขัดแย้งแนวความคิดของลัทธิการเมือง เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์และวางแผนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดน่าน
รหัส : RIR00088
โครงการ : การสืบค้นและวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการเกิดและการคลี่คลายความขัดแย้งแนวความคิดของลัทธิการเมือง เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์และวางแผนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดน่าน
Project : Exploring and Analysis of Social Factors Resulting the Initiation and Unwinding the Political Doctrine Conflict for Preserving and Planning of Historical Tourism in Nan Province
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสืบค้นข้อมูลและบันทึกเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลเพื่อสร้างเสริมพลังความร่วมมือให้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อฟื้นฟูบูรณะและดูแลรักษาสถานที่และข้อมูลประวัติศาสตร์การสู้รบระหว่างลัทธิทางการเมืองที่แตกต่างกันในพื้นที่จังหวัดน่าน ให้เป็นไปอย่างมีระบบที่ยั่งยืน
นักวิจัย :

นิคม ธรรมปัญญา

อาริยา พนมไพร

บรรจง อูปแก้ว

สุพจน์ ดีอิ่นคำ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th