ค้นหา

 Neuroprotective effect of Spilanthes acmella Murr. on pesticide-induced neuronal cells death.
รหัส : RIR00416
โครงการ : Neuroprotective effect of Spilanthes acmella Murr. on pesticide-induced neuronal cells death.
Project : Neuroprotective effect of Spilanthes acmella Murr. on pesticide-induced neuronal cells death.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : Faculty of Medical Technology Mahidol University
หน่วยงานระดับกระทรวง : Ministry of Education
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

วิลาสินี สุวรรณจ่าง

บงกช คงเนียม

สุจิตรา ศรีสังข์

ศุภลักษณ์ ประชาญสิทธิกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th