ค้นหา

 The optimization of the single photon emission computed tomography image quality via taguchi analysis: A feasibility study of a V-shaped phantom.
รหัส : RIR00412
โครงการ : The optimization of the single photon emission computed tomography image quality via taguchi analysis: A feasibility study of a V-shaped phantom.
Project : The optimization of the single photon emission computed tomography image quality via taguchi analysis: A feasibility study of a V-shaped phantom.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : Faculty of Medical Technology Mahidol University
หน่วยงานระดับกระทรวง : Ministry of Education
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สัมฤทธิ์ กิตติพยัคฆ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th