ค้นหา

 Food safety in Thailand. 3: Pesticide residues detected in mangosteen (Garcinia mangostana L.), queen of fruits.
รหัส : RIR00411
โครงการ : Food safety in Thailand. 3: Pesticide residues detected in mangosteen (Garcinia mangostana L.), queen of fruits.
Project : Food safety in Thailand. 3: Pesticide residues detected in mangosteen (Garcinia mangostana L.), queen of fruits.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : Faculty of Medical Technology Mahidol University
หน่วยงานระดับกระทรวง : Ministry of Education
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น

สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์

วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th