ค้นหา

 Effects of sevuparin on rosette formation and cytoadherence of Plasmodium falciparum infected erythrocytes.
รหัส : RIR00410
โครงการ : Effects of sevuparin on rosette formation and cytoadherence of Plasmodium falciparum infected erythrocytes.
Project : Effects of sevuparin on rosette formation and cytoadherence of Plasmodium falciparum infected erythrocytes.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : Faculty of Medical Technology Mahidol University
หน่วยงานระดับกระทรวง : Ministry of Education
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สมพร สายแวว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th