ค้นหา

 HemoPred: A web server for predicting the hemolytic activity of peptides.
รหัส : RIR00409
โครงการ : HemoPred: A web server for predicting the hemolytic activity of peptides.
Project : HemoPred: A web server for predicting the hemolytic activity of peptides.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : Faculty of Medical Technology Mahidol University
หน่วยงานระดับกระทรวง : Ministry of Education
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ชนินทร์ นันทเสนามาตร์

วัชระ ชุ่มบัวตอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th