ค้นหา

 Enhanced Sensitivity for Detection of Plasmodium falciparum gametocytes by magnetic nanoparticles combined with enzyme substrate system.
รหัส : RIR00408
โครงการ : Enhanced Sensitivity for Detection of Plasmodium falciparum gametocytes by magnetic nanoparticles combined with enzyme substrate system.
Project : Enhanced Sensitivity for Detection of Plasmodium falciparum gametocytes by magnetic nanoparticles combined with enzyme substrate system.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : Faculty of Medical Technology Mahidol University
หน่วยงานระดับกระทรวง : Ministry of Education
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

เธียรรัตน์ ตั้งไชยคีรี

สมศรี แสงดาว

ดวงพร พลพานิช

จตุรงค์ พุทธพรทิพย์

ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์

รัชนีย์ อุดมแสงเพ็ชร

กุลชาติ จังภัทรพงศา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th