ค้นหา

 Improving enzymatic activities and thermostability of a tri-functional enzyme with SOD, catalase and cell-permeable activities.
รหัส : RIR00407
โครงการ : Improving enzymatic activities and thermostability of a tri-functional enzyme with SOD, catalase and cell-permeable activities.
Project : Improving enzymatic activities and thermostability of a tri-functional enzyme with SOD, catalase and cell-permeable activities.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : Faculty of Medical Technology Mahidol University
หน่วยงานระดับกระทรวง : Ministry of Education
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

พิริยา เหลืองวัฒนนันท์

วราวรรณ เอี่ยมพึ่งพร

ณภัทร สองทวี

วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

ศักดิ์ดา ใยน้อย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th