ค้นหา

 ศึกษาวิจัยกฎหมายแข่งขันทางการค้า/ป้องกันการผูกขาดทางการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รหัส : RIR00046
โครงการ : ศึกษาวิจัยกฎหมายแข่งขันทางการค้า/ป้องกันการผูกขาดทางการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ศักดา ธนิตกุล

คณพล จันทน์หอม

ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์

จุฑามาศ ถิระวัฒน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th