ค้นหา

 การพัฒนาระบบและหลักเกณฑ์การให้การรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดของหน่วยงานทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา
รหัส : RIR00035
โครงการ : การพัฒนาระบบและหลักเกณฑ์การให้การรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดของหน่วยงานทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา
Project : Development of System and Criteria for Accreditation of Systems, Methods, and Instruments of Testing Organization
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสร้างมาตรฐานตัวบ่งชี้ของมาตรฐานและเกณฑ์การให้การรับรองมาตรฐานของหน่วยงานทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา
  2. เพื่อนำร่องการรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดของหน่วยงานทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา
  3. เพื่อสร้างข้อเสนอแนะในการรับรองมาตรฐานของระบบ และพัฒนาหน่วยงานทดสอบและประเมินผลทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
นักวิจัย :

ประพิมพา จรัลรัตนกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th