ค้นหา

 ความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง และไวรัสตับอักเสบซีในประชากรตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รหัส : RIR00806
โครงการ : ความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง และไวรัสตับอักเสบซีในประชากรตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Project : Prevalence of Chronic Hepatitis B and Hepatitis C Virus Infection in Nongpakrang Subdistrict, Chiang Mai Province
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : โรงพยาบาลนครนครพิงค์ กรมการแพทย์
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ไพศาล ธัญญาวินิชกุล

สมยศ กิติสุภรณ์พันธ์

วรวรรณ วสุโสภาพล

สุรพันธ์ แสงสว่าง

สุรเชษฐ์ อรุโณทอง

สมบัติ แทนประเสริฐสุข
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th