ค้นหา

 รายงานผลการวิจัย "การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป่าต้นน้ำ : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำมูล"
รหัส : 01190337
โครงการ : รายงานผลการวิจัย "การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป่าต้นน้ำ : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำมูล"
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 239,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมทรัพยากรน้ำ
ขอบเขตการวิจัย : พื้นที่ศึกษาคือลุ่มน้ำลำตะคองและลุ่มน้ำห้วยทับทัน ซึ่งเป็นสาขาของลุ่มน้ำมูล โดยได้คัดเลือกชุมชนสำหรับทำการศึกษาจำนวน 34 ชุมชน ครอบคลุมจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ และศรีสะเกษ
วัตถุประสงค์ :
  1. รวบรวมและวิเคราะห์ลักษณะในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (พื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่กลางน้ำ พื้นที่ปลายน้ำ) และป่าต้นน้ำระดับชุมชน สภาพปัญหา และอุปสรรค
  2. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชนท้องถิ่น ทั้งในบริบทด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง ทุนทางสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ลักษณะและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และป่าต้นน้ำ และปัจจัยพื้นฐานของชุมชนที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม
  3. กำหนดแนวทางการเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป่าต้นน้ำ
  4. จัดทำ Model ความสัมพันธ์ของกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำ กับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
นักวิจัย :

บุญชัย งามวิทย์โรจน์

นเรศ เชื้อสุวรรณ

วรรณรัฐนา อดิเรกตระการ

สมทรง เจริญภัณฑูรณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th