ค้นหา

 ลักษณะทางสถิติของรังสีแสงอาทิตย์ของจังหวัดพิษณุโลก
รหัส : 01000146
โครงการ : ลักษณะทางสถิติของรังสีแสงอาทิตย์ของจังหวัดพิษณุโลก
Project : Statistical Characteristics of Solar Radiation for Phitsanulok Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อหาค่าเฉลี่ยรายวันของปริมาณรังสีรวมบนผิวราบรังสีกระจายและรังสีตรงของดวงอาทิตย์จำแนกตามรายเดือน
  2. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรังสีรวม (Ht) และความยาวนานของแสงแดด (S) จำแนกตามรายเดือนและ ตลอดปี
  3. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลไดเมนชันเลสของการแผ่รังสีดวงอาทิตย์ (Ht/Ho) และข้อมูลไดเมนชันเลสของความยาวนานแสงแดด (S/Sm) จำแนกตามรายเดือน และตลอดปี
นักวิจัย :

ชยันต์ บุญยรักษ์

รมณีย์ หวังดีธรรม

วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th