ค้นหา

 การสำารวจความชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาล ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พ.ศ. 2558
รหัส : RIR00805
โครงการ : การสำารวจความชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาล ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พ.ศ. 2558
Project : Prevalence of Hospital Acquired Infections Survey at Queen Sirikit National Institute of Child Health 2015
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ทรรศนันทน์ อ่วมประเสริฐ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th