ค้นหา

 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์: การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศการเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรไทยเพื่อชุมชนยั่งยืนกรณีศึกษาอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี
รหัส : DRL031853
โครงการ : การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์: การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศการเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรไทยเพื่อชุมชนยั่งยืนกรณีศึกษาอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี
Project : Creative economy development by the promotion of agriculture-based tourism for sustainable community: a case study of Banlat district, Petchaburi province
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยศิลปากร
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สมชาย สำเนียงงาม

กัลยา เทียนวงศ์

วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน

สกนธ์ ม่วงสุน

สราวุท ตันณีกุล

บารมี เขียววิชัย

รุ่งฤดี เลียวกิตติกุล

ภูรดา เซี่ยงจ๊ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th