ค้นหา

 การพัฒนาชุมชนผู้เลี้ยงแพะบ้านห้วยทรายใต้สู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน การฟอกหนังแพะ
รหัส : DRL031659
โครงการ : การพัฒนาชุมชนผู้เลี้ยงแพะบ้านห้วยทรายใต้สู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน การฟอกหนังแพะ
Project : The development of south Ban Huay-Sai Goat raising community toward goat skin tanning community enterprise
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยศิลปากร
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ

มธุรดา กีฬา

ผกาทิพย์ ยอดมิ่งขวัญ

วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th