ค้นหา

 กระบวนทัศน์การวางผังพระนครในพุทธศตวรรษที่ 24
รหัส : DRL031470
โครงการ : กระบวนทัศน์การวางผังพระนครในพุทธศตวรรษที่ 24
Project : Planning Paradigm of Bangkok during the late 18th-early 19th Century
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยศิลปากร
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th