ค้นหา

 การเปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพความเป็นจริงของนักศึกษาที่มีต่อการบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รหัส : DRL031471
โครงการ : การเปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพความเป็นจริงของนักศึกษาที่มีต่อการบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
Project : A study of students’ expectations and the contemporary conditions of the educational services of Saun Dusit Rajabhat University
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาการศึกษา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สร้อย ไชยเดช
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th