ค้นหา

 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครื่องล้างหัวมันเทศของชุมชนทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัส : RIR00001
โครงการ : การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครื่องล้างหัวมันเทศของชุมชนทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Project : The participation development of Sweet Potato washing machine by Tabnam Community Bangpahan district Phra Nakhon Si Ayutthaya province
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ฉัตรพล พิมพา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th