ค้นหา

 ความต้องการรับบริการส่งเสริมของเกษตรกร กลุ่มสาธิตการเลี้ยงกระบือในพื้นที่ปศุสัตว์ เขต 4
รหัส : 04020576
โครงการ : ความต้องการรับบริการส่งเสริมของเกษตรกร กลุ่มสาธิตการเลี้ยงกระบือในพื้นที่ปศุสัตว์ เขต 4
Project : Need for Extension Service of Farmers Associated with Buffalo Raising Demonstration Group in Livestock Promotion Region 4.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 120,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานบางประการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ
  2. เพื่อศึกษาสภาพการเลี้ยงกระบือ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร
  3. เพื่อศึกษาความต้องการบริการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรจากหน่วยงานปศุสัตว์
นักวิจัย :

ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา

กิตติ กุบแก้ว

อนงค์นุช เทียนทอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th