ค้นหา

 การใช้และความรู้เกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ของเกษตรกรในการจัดการบ่อและการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
รหัส : 04020379
โครงการ : การใช้และความรู้เกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ของเกษตรกรในการจัดการบ่อและการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
Project : The Use of Chemicals and Knowledge of Farmers in Black Tiger Shrimp Culture.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 83,300 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำ
  2. การใช้เคมีภัณฑ์ในการจัดการบ่อและการเลี้ยงกุ้งกุลาดำของเกษตรกร
  3. ความรู้เกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ในการจัดการบ่อและการเลี้ยงกุ้งกุลาดำของเกษตรกร
  4. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมกับความรู้เกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ในการจัดการบ่อและการเลี้ยงกุ้งกุลาดำของเกษตรกร
นักวิจัย :

พรพิมล เชื้อดวงผุย

อานนท์ อุปบัลลังก์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th