ค้นหา

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์งาขี้ม้อนสเปรดเพื่อสุขภาพ
รหัส : DRL031075
โครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์งาขี้ม้อนสเปรดเพื่อสุขภาพ
Project : Development of sesame spread for healthy
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุรีย์พร ธัญญะกิจ

กาญจนา ลออเลิศลักขณา

ฐิติวรฎา ใยสำลี

ปานนรี แก้ววงษ์

อานง ใจแน่น

วาสนา จักร์แก้ว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th