ค้นหา

 ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุและความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รหัส : DRL040984
โครงการ : ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุและความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Project : The effective of preparation program for nursing professional licensing examination readiness on adult and elderly nursing subject comprehensive test and nursing students’ satisfaction on the preparation program
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

อนุรี ชาญธวัชชัย

ลดามณี เหมือนจันทร์เชย

สิริวรรณ มะนาวหวาน

มนสภรณ์ วิทูรเมธา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th