ค้นหา

 การศึกษาความแปรปรวนของการพัฒนาและการเจริญเติบโตของพืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญ
รหัส : 04020330
โครงการ : การศึกษาความแปรปรวนของการพัฒนาและการเจริญเติบโตของพืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญ
Project : Study on Developmental Variation and Growth in Selected Field Crops.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 140,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ลิลลี่ กาวีต๊ะ

นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต

มาลี ณ นคร

รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th