ค้นหา

 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการใช้สารเคมีในการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว : ศึกษาเฉพาะกรณี อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
รหัส : 04020223
โครงการ : ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการใช้สารเคมีในการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว : ศึกษาเฉพาะกรณี อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
Project : The Study of Farmers Opinions Towards Chemical Using to Waxy Com Growing in Manjokire District Khonkaen.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 100,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กองวิทยาลัยเกษตรกรรม
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมอาชีวศึกษา
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรอำเภอมัญจาคีรี ที่มีต่อการใช้สารเคมีเกษตร
  2. ศึกษาภาวะที่จะมีผลต่อการลดปริมาณการใช้สารเคมีต่อการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว
นักวิจัย :

อนิรุทธ์ สุวรรณรงค์

ไชยา ทับวิธร

ราชันทร์ บัวบาน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th