ค้นหา

 การเพาะเลี้ยงและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลที่ยั่งยืน
รหัส : 01190323
โครงการ : การเพาะเลี้ยงและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลที่ยั่งยืน
Project : Cultivation and Extraction of Microalgal Oil Being as Raw Material for Sustainable Biodiesel Production.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคโนโลยี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : ใช้สาหร่ายน้ำจืดสีเขียวขนาดเล็ก (Micro Green Algae) สายพันธุ์บริสุทธิ์ Chlorella Vulgaris TISTR 8580
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาวะการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก เพื่อชักนำให้มีการสะสมน้ำมันไว้ภายในเซลล์
  2. เพื่อศึกษาการเก็บเกี่ยวเซลล์สาหร่ายจากการเพาะเลี้ยง
  3. เพื่อศึกษาการสกัดน้ำมันจากเซลล์สาหร่าย ด้วยวิธีทางเคมี
  4. เพื่อทดสอบการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่สกัดได้จากสาหร่าย โดยใช้สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซล ที่ได้จากรายงานวิจัยก่อนหน้านี้ในระดับห้องปฏิบัติการ
  5. เพื่อทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพของไบโอดีเซล ซึ่งผลิตได้จากน้ำมันที่สกัดได้จากสาหร่าย
นักวิจัย :

ผกาวดี แก้วกันเนตร

พนิดา รัตนพลที

พรเทพ ถนนแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th