ค้นหา

 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพาะเห็ดระบบอุตสาหกรรม
รหัส : 04019729
โครงการ : การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพาะเห็ดระบบอุตสาหกรรม
Project : Development of Technology for Industrial Mushroom Production.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 329,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขอบเขตการวิจัย : เน้นการแก้ปัญหาการผลิตเห็ดเชิงการค้าทั้งระบบ โดยเน้นตั้งแต่คุณภาพของเชื้อ การควบคุมคุณภาพโดยใช้เทคนิคทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และกระบวนการผลิตที่สามารถควบคุมคุณภาพโดยใช้เทคนิคทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และกระบวนการผลิตที่สามารถควบคุมได้
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อให้ได้วิธีการตรวจสอบพันธุ์เห็ดที่ถูกต้องและแม่นยำ
  2. เพื่อให้ได้วิธีการควบคุมคุณภาพของสายพันธุ์เห็ดที่ทำการเพาะในระบบอุตสาหกรรม
  3. เพื่อให้ได้โรงเรือนที่มีระบบควบคุมสิ่งแวดล้อมเหมาะแก่การเพาะเห็ดและเครื่องเพาะที่เหมาะสม
นักวิจัย :

นันทกร บุญเกิด

หนึ่ง เตียอำรุง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th