ค้นหา

 การออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ดฟางแบบอุตสาหกรรมโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยในการฆ่าเชื้อโรคและการอบวัสดุที่ใช้ในการเพาะเห็ดฟาง
รหัส : 04019672
โครงการ : การออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ดฟางแบบอุตสาหกรรมโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยในการฆ่าเชื้อโรคและการอบวัสดุที่ใช้ในการเพาะเห็ดฟาง
Project : Industrial Straw Mushroom Housing Designs by Sunlight for Killing Disease and Incubating Compost in Straw Mushroom Production.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 93,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอบเขตการวิจัย : การออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ดฟางแบบอุตสาหกรรม โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยในการฆ่าเชื้อโรค
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อออกแบบโดยใช้วัสดุที่มีราคาถูกมาสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดฟางแบบอุตสาหกรรม
  2. เพื่อออกแบบโรงเรือนที่แสงแดดสามารถส่องผ่านเข้าในโรงเรือนได้ แสงแดดที่ส่องเข้าไปในโรงเรือนจะช่วยในการฆ่าเชื้อโรค และอบวัสดุที่ใช้ในการเพาะเห็ดฟางแบบอุตสาหกรรม
  3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตของเห็ดในโรงเรือนใช้ไอน้ำ และโรงเรือนที่ใช้พลังงานแสงแดดอบฆ่าเชื้อโรค
นักวิจัย :

ปัญญา โพธิ์ฐิติรัตน์

ประภัสสร โพธิ์ฐิติรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th