ค้นหา

 ผลของความรุนแรงจากการถูกทำร้ายโดยคู่สมรส ในระยะก่อนและหลังคลอดต่อความเครียดภาวะซึมเศร้า และความพึงพอใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
รหัส : 01190320
โครงการ : ผลของความรุนแรงจากการถูกทำร้ายโดยคู่สมรส ในระยะก่อนและหลังคลอดต่อความเครียดภาวะซึมเศร้า และความพึงพอใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
Project : The Effects of Intimate Partner Violence During Antenatal and Postpartum Period on Stress, Depression and Breastfeeding Satisfaction.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : เป็นการวิจัยเชิงพรรณาแบบระยะยาว โดยใช้แบบสอบถามร่วมกับการสัมภาษณ์และจดบันทึกรายงาน ใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์จำนวน 462 คน เป็นสตรีตั้งครรภ์อายุ 18 ปีบริบูรณ์
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปของสตรีตั้งครรภ์ สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ ปัจจัยเสี่ยง ประวัติการตั้งครรภ์และการคลอดกับความรุนแรงจากการถูกทำร้ายทางกาย ทางจิตใจ และทางเพศ
  2. เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของความรุนแรงจากการถูกทำร้ายทางกาย ทางจิตใจ และทางเพศกับภาวะซึมเศร้าก่อนคลอด และหลังคลอดในสตรีที่ได้รับความรุนแรง
นักวิจัย :

นันทนา ธนาโนวรรณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th