ค้นหา

 การศึกษาอิทธิพลของสารชะลอการเจริญเติบโตพาโคลบิวทราโซล การตัดยอดและการตัดใบอ่อน เพื่อลดการแข่งขันภายในต้นที่มีต่อการติดฝัก การเจริญเติบโตของเมล็ดและผลผลิตถั่วเหลือง
รหัส : 04019509
โครงการ : การศึกษาอิทธิพลของสารชะลอการเจริญเติบโตพาโคลบิวทราโซล การตัดยอดและการตัดใบอ่อน เพื่อลดการแข่งขันภายในต้นที่มีต่อการติดฝัก การเจริญเติบโตของเมล็ดและผลผลิตถั่วเหลือง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 52,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาเขตพิษณุโลก
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการลดการแข่งขันภายในต้น (intraplant competition) โดยวิธีใช้สารชะลอการเจริญเติบโตพาโคลบิวทราโซล การตัดยอดและใบอ่อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของผลผลิตในถั่วเหลือง
  2. เพื่อเปรียบเทียบการตอบสนองของถั่วเหลืองพันธุ์ที่ทอดยอด (indeterminate) คือพันธุ์ สจ.1 และพันธุ์ไม่ทอดยอด (determinate) คือ พันธุ์ นครสวรรค์ 1 ต่อการใช้สารชะลอการเจริญเติบโตพาโคลบิวทราโซล การตัดยอดและใบอ่อน
นักวิจัย :

พรวิภา หาญสำเภา

คมสัน อำนวยสิทธิ์

คร คล่องดี

ชัยสิทธิ์ อินทรไพบูลย์

ยรรยง เฉลิมแสน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th