ค้นหา

 Prevalence of transfusion – transmitted infections among conscript donors in the central region of Thailand.
รหัส :
โครงการ : Prevalence of transfusion – transmitted infections among conscript donors in the central region of Thailand.
Project : Prevalence of transfusion – transmitted infections among conscript donors in the central region of Thailand.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2555
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : กองทัพบก
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

บุญเติม แสงดิษฐ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th