ค้นหา

 การศึกษาลักษณะซากและการเจริญเติบโตของโคขุน พันธุ์ลูกผสมบราห์มันและออสเตรเลียนบราห์มัน
รหัส : 04019476
โครงการ : การศึกษาลักษณะซากและการเจริญเติบโตของโคขุน พันธุ์ลูกผสมบราห์มันและออสเตรเลียนบราห์มัน
Project : Carcass Characteristics and Growth Rte of Crossbred Brahman x Native and Austtralian Brahman Beff Cattle.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 181,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สมบัติ ศรีจันทร์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th