ค้นหา

 การจัดการประมงปูม้าในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
รหัส : 04010968
โครงการ : การจัดการประมงปูม้าในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
Project : Fishery management for Blue Swimming crab (Portunus pelagicus) in Sikao district Trang province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาเขตตรัง
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาชีววิทยาของปูม้า การประเมินสภาวะการประมงปูม้า และสภาพเศรษฐกิจสังคมชาวประมงปูม้า
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาชีววิทยาบางประการและประเมินสภาวะทรัพยากรปูม้าในอ่าวสิเกา จังหวัดตรัง
  2. ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชาวประมงปูม้าในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
  3. ศึกษาวิธีการทำประมง และพื้นที่การทำประมงปูม้า
  4. ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำประมงปูม้า
  5. ศึกษาผลผลิต และมูลค่าปูม้า
  6. ศึกษาการตลาดปูม้า
  7. ศึกษาความคิดเห็น และแนวทางการจัดการประมงปูม้าในอ.สิเกา จ.ตรัง
นักวิจัย :

ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ

กังวาลย์ จันทรโชติ

ชาญยุทธ สุดทองคง

อภิรักษ์ สงค์รักษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th