ค้นหา

 เทคโนโลยีการผลิตสมุนไพร : บอระเพ็ดพุงช้าง และแอ้ม เพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์
รหัส : 04010956
โครงการ : เทคโนโลยีการผลิตสมุนไพร : บอระเพ็ดพุงช้าง และแอ้ม เพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์
Project : Technology of Mesicinal Plant Production : Stephania venosa and Arcangelisia flava for Clinical Utilization
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 97,300 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตสมุนไพร : บอระเพ็ดพุงช้าง และแอ้ม เพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุมนา นีระ

ปรีชา นีระ

รวมชาติ แต่พงษ์โสรัถ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th