ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน ระยะที่ 2 การเพิ่มศักยภาพชุมชนเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ
รหัส : 04010950
โครงการ : การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน ระยะที่ 2 การเพิ่มศักยภาพชุมชนเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ
Project : Farmer participation in developing sustainable agriculture II : community capability for production of quality rice seed
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : การเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สอดคล้องกับพื้นที่และอยู่ในความต้องการของตลาดได้ ซึ่งเป็นโอกาสที่จะผลิตพันธุ์ข้าวต่าง ๆ ได้ โดยไม่จำกัดเฉพาะพันธุ์หลัก
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพที่ได้มาตรฐาน
  2. เพื่อวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาทักษะของกลุ่มเกษตรกรในด้านการบริหารจัดการผลิต และการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว
  3. เพื่อประเมินผลการบริหารกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการระบบโสน-ข้าวอย่างมีส่วนร่วม
นักวิจัย :

พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ

จตุรงค์ พวงมณี

จำลอง โพธาเจริญ

บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล

สิทธิชัย ลอดแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th