ค้นหา

 การป้องกันกำจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนของเกษตรกรในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
รหัส : 04010914
โครงการ : การป้องกันกำจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนของเกษตรกรในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 53,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมส่งเสริมการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : ขอบเขตในการศึกษาจังหวัดที่มีการปลูกทุเรียนคุณภาพดี ได้แก่ พันธุ์หมอนทอง ชะนี และกระดุม ในภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง จันทบุรี และตราด ในปี 2544
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร
  2. เพื่อศึกษาความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกร ในการป้องกันกำจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
  3. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการป้องกันกำจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
  4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับการปฏิบัติ ในการป้องกันกำจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
นักวิจัย :

นุชญา ณ สงขลา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th