ค้นหา

 การเจริญเติบโตและการรอดตายของลูกกุ้งกุลาดำ ที่อนุบาลด้วยไรแดงน้ำจืด เสริมด้วยวิตามินซีกรดไขมันที่จำเป็น และวิตามินซีร่วมกับกรดไขมันที่จำเป็น
รหัส : 04010911
โครงการ : การเจริญเติบโตและการรอดตายของลูกกุ้งกุลาดำ ที่อนุบาลด้วยไรแดงน้ำจืด เสริมด้วยวิตามินซีกรดไขมันที่จำเป็น และวิตามินซีร่วมกับกรดไขมันที่จำเป็น
Project : Growth Rate and Survival Rate of Post Larva Stages (Penaeus monodon) Fed by Ascorbic Acid Fatty Acid (HUFA) and Ascorbic Acid Plus Fatty Acid Envinched Water Fleas (Moina macrocopa).
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์หันตรา
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาการเจริญเติบโตและการรอดตายของลูกกุ้งกุลาดำ ที่ได้รับวิตามินซีและกรดไขมันที่จำเป็น
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาว่าวิตามินซีและกรดไขมันที่จำเป็น สารอาหารชนิดใดที่มีความเหมาะสมที่เสริมให้กับไรแดงน้ำจืด
  2. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของกุ้งกุลาดำ ที่ได้รับวิตามินซีและกรดไขมันที่จำเป็น
  3. เพื่อศึกษาความต้านทานความเครียด (stress resistance) ของลูกกุ้งกุลาดำที่ได้รับวิตามินซี และกรดไขมันที่จำเป็น
นักวิจัย :

ชาตรี วิระสิทธิ์

ฉัตรพงษ์ สุขเกื้อ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th