ค้นหา

 การทำบริสุทธิ์และลักษณะของเอนไซม์ฟีนิลอะลานีนดีไฮโดรจิเนสจากแบคทีเรียทนร้อน
รหัส : 04010904
โครงการ : การทำบริสุทธิ์และลักษณะของเอนไซม์ฟีนิลอะลานีนดีไฮโดรจิเนสจากแบคทีเรียทนร้อน
Project : Purification and characterization of phenylalanine dehydrogenase from thermotolerant bacteria.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 1,477,100 บาท
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : จำแนกสายพันธุ์แบคทีเรียไฮโซเลท BCI โดยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสมบัติทางชีวเคมี รวมทั้งลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 165 rRNA
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

กนกทิพย์ ภักดีบำรุง

ศิริพร สิทธิประณีต
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th