ค้นหา

 พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชผักของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัส : 04010862
โครงการ : พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชผักของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 41,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมส่งเสริมการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชผักของเกษตรกร ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เฉพาะเกษตรกรที่มีการปลูกผักเพื่อจำหน่ายตลอดปี และมีการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติของเกษตรกร และความคิดเห็นในการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชผักอย่างมีประสิทธิภาพ
นักวิจัย :

ธีระศักดิ์ เชาวน์เสฏฐกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th