ค้นหา

 การจัดการหนอนกอลายจุดใหญ่ (Chilo tumidicostalis Hampson) โดยใช้แตนเบียนไข่ Trichogramma sp. ของเกษตรกร จังหวัดสระแก้วและจังหวัดบุรีรัมย์
รหัส : 04010859
โครงการ : การจัดการหนอนกอลายจุดใหญ่ (Chilo tumidicostalis Hampson) โดยใช้แตนเบียนไข่ Trichogramma sp. ของเกษตรกร จังหวัดสระแก้วและจังหวัดบุรีรัมย์
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมส่งเสริมการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : ทำการศึกษาในกลุ่มของเกษตรกรชาวไร่อ้อย จังหวัดสระแก้วและจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งประสบปัญหาจากการระบาดอย่างรุนแรงของหนอนกอลายจุดใหญ่ เมื่อปีการเพาะปลูก 2543/44
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงวิธีการจัดการหนอนกอลายจุดใหญ่ของเกษตรกรในจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดบุรีรัมย์
  2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดสระแก้วและจังหวัดบุรีรัมย์ ในการควบคุมหนอนกอลายจุดใหญ่โดยการใช้แตนเบียนไข่ Trichogramma sp.
  3. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกร ในการควบคุมหนอนกอลายจุดใหญ่โดยใช้แตนเบียนไข่ Trichogramma sp.
นักวิจัย :

ทรงพล สุโพธิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th