ค้นหา

 ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของพืชสมุนไพรบางชนิดในวงศ์ Acanthaceae และความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดหยาบจากใบสังกรณี (Barleria strigosa)
รหัส : DRL015510
โครงการ : ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของพืชสมุนไพรบางชนิดในวงศ์ Acanthaceae และความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดหยาบจากใบสังกรณี (Barleria strigosa)
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2556
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th